About

Nhằm nâng cao chất lượng cho ngành giáo dục và đào tạo, vấn đề học tập đang là một điều khá bức xúc trong xã hội nước ta hiện nay. Nhà nước quy đinh tất cả các trường học phải đảm bảo chất lượng, thông qua biện pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng từ bên ngoài để xác định được khả năng đào tạo trong ngành giáo dục tại các trường trong thời gian hiện nay, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trong những năm qua vẫn còn sảy ra nhiều thực trạng tại các trường Đại học, với việc quản lý sinh viên vẫn còn nhiều bất cập, vì thế chất lượng đào tạo còn chưa mang lại kết quả cao. Cần phải có những giải pháp để khắc phục nhằm mang lại hiệu quả cao, đáp ứng những điều cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên hệ vừa làm, vừa học.

Để khắc phục thực trạng này, đòi hỏi cần phải có một cái nhìn toàn diện, điều chỉnh lại toàn bộ tất cả các khâu trong tổ chức và giảng dạy của nhà trường.

Đứng ở góc độ chuyên môn giảng dạy, có một sự thật là ở các trường Đại học, sinh viên thường tìm cách để vắng mặt, nếu có đến trường thì cũng mang ý là đối phó, chấp hành chưa nghiêm túc, kiến thức học tập vẫn còn bấp bênh, đây không chỉ là ở khâu quản lý thuộc các đơn vị làm công tác quản lý học viên mà còn có nguyên nhân khác tác động lớn vào quá trình quản lý sinh viên về chương trình học tập, cách giảng dạy, năng lực của những giáo viên giảng dạy cũng gây ảnh hưởng đến các sinh viên.